کشاورزی گرایش علوم کشاورزی

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته کشاورزی گرایش علوم کشاورزی را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور آفات انباری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات آفات انباری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411082 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ازدیاد نباتات نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ازدیاد نباتات نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411100 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور اکولوژی عمومی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اکولوژی عمومی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112049-1112164-1240026-1411053-1411198-1411261 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور جنگل داری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات جنگل داری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1121055 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور دیم کاری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات دیم کاری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411093 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور رابطه آب و خاک و گیاه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات رابطه آب و خاک و گیاه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411033-1411086-1411505-1414031 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زبان تخصصی- متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زبان تخصصی- متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1225009-1212165 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411092-1411507 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411098 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور سم شناسی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات سم شناسی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411094 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شناخت محیط زیست نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شناخت محیط زیست نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1121050-1411269 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور شیمی آلی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات شیمی آلی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1114203-1411329 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور علفهای هرز و کنترل آنها نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات علفهای هرز و کنترل آنها نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411088-1411358 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور فیزیولوژی بعد از برداشت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات فیزیولوژی بعد از برداشت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411099-1411519 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411107 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور مرتعداری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات مرتعداری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1121063-1411501 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411240 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور ژنتیک نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات ژنتیک نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1112155-1411185-1411196 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور کنترل و گواهی بذر نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات کنترل و گواهی بذر نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1411102-1411502 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20