تاریخ

در این دسته می توانید سوالات امتحانی پیام نور رشته تاریخ را مشاهده بفرمایید. برای یافتن سریعتر امتحان مورد نظر خود می توانید شماره هفت رقمی کد درس را در قسمت جستجو وارد نمایید.
نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

امتحان پیام نور اصول علم سیاست - بنیادهای علم سیاست - مبانی علم سیاست نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات اصول علم سیاست - بنیادهای علم سیاست - مبانی علم سیاست نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1222088-1222004-1222302-1712138 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229059 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229054 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229063 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229055 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229060 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اروپا در قرون جدید نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اروپا در قرون جدید نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229038 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اروپا در قرون وسطی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اروپا در قرون وسطی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229030 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1220255-1229044 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229049-1229148-1229165 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229016 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ ایران از میلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ ایران از میلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229023 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ ایران در دوره ساسانیان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ ایران در دوره ساسانیان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229022 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ بیزانس نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ بیزانس نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229029 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229058 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات در دروره حمله مغول و ایلخانان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات در دروره حمله مغول و ایلخانان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229041 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال چهلم نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال چهلم نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229028 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229053 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229026 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229051 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سلجوقیان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سلجوقیان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229031 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229027 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره غوریان و خوارزمشاهیان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره غوریان و خوارزمشاهیان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229033 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229034 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
امتحان پیام نور تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان نیمسال اول 93-94
توجه: دارای پاسخ نامه تستی
دانلود سوالات تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان نیمسال اول 93-94 پیام نور کد رشته (های) 1229048 به همراه پاسخ نامه..
500 تومان
با کليک روي 1+ ما را در گوگل محبوب کنيد
 
الک 20 : دانلود کنکور کاردانی و کارشناسی و ارشد © 2018-1392 , Powered By elec20